A. Wdowczyk Kancelaria Adwokacka
Al. Rzeczypospolitej 2 lok. 10 02-972 Warszawa tel: +48 22 651 55 54 fax: +48 22 651 64 09

Obszary działania

Prawo pracy

Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu prawa pracy. Oferujemy bieżące doradztwo w kwestii nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, praw i obowiązków pracodawców i pracowników, czasu pracy, odpowiedzialności porządkowej lub materialnej, urlopów, kosztów zatrudnienia, bezpieczeństwa i higieny pracy. Wskazujemy możliwe rozstrzygnięcia zawiłych problemów prawnych, pozwalające zarówno na efektywną politykę zatrudnienia, jak i skuteczne dochodzenie roszczeń pracowniczych. Oferujemy także fachową pomoc prawną w sporządzaniu wszelkich dokumentów potrzebnych dla zatrudnienia pracowników, w tym umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, aktów wewnątrzzakładowych, w szczególności regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz premiowania. Reprezentujemy zarówno pracodawców, jak i pracowników we wszelkich sporach, wynikających ze stosunku pracy, zarówno przed sądami powszechnymi, jak i organami administracji publicznej. Świadczymy pomoc prawną w sprawach o mobbing, dyskryminację, bezzasadne zwolnienie z pracy, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w kwestiach związanych z zakazami konkurencji.