A. Wdowczyk Kancelaria Adwokacka
Al. Rzeczypospolitej 2 lok. 10 02-972 Warszawa tel: +48 22 651 55 54 fax: +48 22 651 64 09

Obszary działania

Prawo autorskie

Posiadamy szerokie doświadczenie w sprawach dotyczących ochrony praw autorskich i reprezentacji Klientów w postępowaniach sądowych i pozasądowych. Oferujemy pomoc prawną i bieżące doradztwo w zakresie ochrony praw do utworu w stosunkach zobowiązaniowych, w szczególności wynikających z umów licencyjnych i dystrybucyjnych, ochrony twórców, umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, produkcji i rozpowszechniania utworów audiowizualnych, praw autorskich w internecie, prasie, radiu i telewizji. Nasza praktyka rozciąga się także na sporządzanie stosownych umów i opiniowanie projektów przedstawianych w trakcie negocjacji. Zajmujemy się w szczególności doradztwem prawnych w sprawach produkcji filmowej. Reprezentujemy Klientów przed sądem w sporach wynikłych z naruszenia praw autorskich oraz dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania umów.